Voortgezet onderwijs advies

Eind groep 8 geeft de basisschool advies voor een type voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gebaseerd op de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem (Cito) en de werkhouding van een kind. In de nieuwe regels betreffende het doorstromen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is er het nodige veranderd. Het advies dat de basisschool geeft, moet door de vo-school worden gevolgd. Het is dus van het grootste belang dat ouders en basisschool het met elkaar eens zijn over het advies. En dat bij twijfel of verschil van inzicht tijdig actie wordt ondernomen om samen met elkaar, ter onderbouwing of als second opinion, nader te onderzoeken, welk best passend voortgezet onderwijs advies geschikt is voor een kind.

Voordat het advies definitief wordt vastgesteld kan namelijk nog wel een leercapaciteiten test ( bijv. NIO of een WISC III test) of ander aanvullend instrument op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling worden afgenomen. De uitslag van dit onderzoek kan dan door de school nog meegewogen worden in het advies.

Als schoolpsycholoog kan ik een NIO of WISC-III afname verzorgen en met u meedenken in wat voor het kind de best passende vorm van vervolgonderwijs is.