Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van een leerling en laat zien met welke vaardigheden hij of zij meer moeite heeft.
Op basis van een intelligentieonderzoek kunnen onderwijsbehoeften op het gebied van leren worden vastgesteld.

Het intelligentieonderzoek kan verklaringen geven voor gedrag dat een kind laat zien. Grote verschillen binnen het intelligentieprofiel kunnen bijvoorbeeld leiden tot faalangst, een laag zelfbeeld, onzekerheid of spanningsklachten. Het ene aspect binnen het leren lukt immers goed, terwijl het andere aspect problemen oplevert. Zo kunnen de taalvaardigheden sterk ontwikkeld zijn, terwijl het handelingsgericht denken, het geheugen of de planningsvaardigheden veel minder goed ontwikkeld zijn. Kinderen kunnen hierdoor onder- of overschat worden. Het is onduidelijk wat er van hem of haar verwacht mag worden. Een onderzoek naar intelligentie kan antwoorden geven op vragen over de ontwikkeling.

Werkwijze

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. De taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen worden in kaart gebracht. De prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Op basis hiervan krijgt u advies met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau. Het onderzoek neemt 1 dagdeel in beslag.

Een intelligentieonderzoek omvat een intakegesprek, het onderzoek, een verslag en een nagesprek met ouders en (eventueel) school. Indien nodig wordt het kind geobserveerd in de klas.

Ouders en school kunnen een intelligentieonderzoek aanvragen.

In het nagesprek met ouders en (eventueel) school worden de onderzoeksresultaten toegelicht. Besproken wordt wat deze resultaten zeggen over de sterke en zwakkere kanten van uw kind, om zo te komen tot advies over hoe de ontwikkeling van uw kind verder gestimuleerd kan worden.